Login Παροχέων

Πολιτική απορρήτου των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου «Επιχορήγηση Συνδεσιμότητας»

Για την εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας , εφεξής «το Σχέδιο» το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (‘’ΤΗΕ’’) του Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Υφ. ΕΚΨΠ), έχει οριστεί ως Φορέας Υλοποίησης και κατ’ επέκταση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλες τις επεξεργασίες που εκτελούνται στην εφαρμογή του Σχεδίου.

Τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων που τηρούνται σε αυτήν, τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, «ο ΓΚΠΔ» και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018, Ν.125(Ι)/2018 «ο Νόμος» και αμφότερα αποτελούν «το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Κάθε υποψήφιος δικαιούχος του Σχεδίου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Η χρήση των υποδομών της δράσης συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναφερθέντων της παρούσας πολιτικής.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Στην Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται ορισμένες φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα», «προσωπικές πληροφορίες» ή «δεδομένα». Για τους σκοπούς της Πολιτικής, προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τυχόν ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλή ή εθνικότητα.

Όταν αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε «επεξεργασία», ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το THE συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βασιζόμενοι στις κάτωθι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους το ΤΗΕ συλλέγει τα δεδομένα αυτά,
 • συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται,
 • διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,
 • όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του ΤΗΕ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων εργασιών που εμπίπτουν σε αυτό.

Σκοπός της επεξεργασίας

Το Σχέδιο έχει ως σκοπό να βοηθήσει επιλέξιμους δικαιούχους να αποκτήσουν συνδρομή ή επιχορήγηση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερύψηλών ταχυτήτων, μέσω μείωσης του τέλους εγκατάστασης και του μηνιαίου τέλους των υπηρεσιών αυτών.

Ενόψει, της εφαρμογής του Σχεδίου, το ΤΗΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διαβεβαιώνει ότι σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που θα επεξεργαστούν για τους σκοπούς των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν θα υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία ή/και θα χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν τους σκοπούς της εφαρμογής του Σχεδίου.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών («ΤΗΕ») διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου, αποκλειστικά και μόνο στην έκταση και στον σκοπό που επιβάλλουν: α) το αντικείμενο του Σχεδίου, β) η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και γ) η ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με το Σχέδιο.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται από τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις που καταχωρείτε στους Παρόχους για την συμμετοχή σας στο Σχέδιο.

Κατηγορίες υποκείμενων των δεδομένων

Είναι τα φυσικά πρόσωπα – πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα επιχορηγηθούν για μέρος του κόστους παροχής νέων (ή αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) ευζωνικών υπηρεσιών, καθώς και για το κόστος εγκατάστασης της υπηρεσίας (set up cost).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου ή/και για την αξιολόγηση των αιτήσεων των δικαιούχων πιθανόν να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν και όχι εξαντλητικά, τα πιο κάτω προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά Στοιχεία δικαιούχου όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, Αρ. ΦΠΑ ή Αρ. Φορολογικού Μητρώου ή Αρ. Ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας και σε προαιρετική βάση η εθνικότητα και η χώρα διαμονής.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Η διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους δύναται να συμβεί όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού που διέπει την εκάστοτε επεξεργασία και μόνον για το σκοπό αυτό.

Εκτελών την επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΗΕ, για την εκτέλεση του Σχέδιου χρησιμοποιεί ως εκτελών την επεξεργασία την εταιρεία Dataknights Ltd η οποία έχει την ευθύνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Τεχνική Υποστήριξη Ευρυζωνικών Έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Επίσης ο εκτελών την επεξεργασία, χρησιμοποιεί ως υπο- εκτελών την επεξεργασία της εταιρεία Enomix SA η οποία έχει την ευθύνη της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης του Σχεδίου.

Διατήρηση Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα όπως και όλα τα δεδομένα που αφορούν το Σχέδιο διατηρούνται για 7 έτη μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου ή/και μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής , εκτός αν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες.

Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να ενημερώνεστε σχετικά με τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από το ΤΗΕ καθώς και για τους λόγους που η επεξεργασία τους κρίνεται απαραίτητη
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί για εσάς το ΤΗΕ και να ζητήσετε αντίγραφα
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να ζητήσετε να διορθωθούν οποιαδήποτε δεδομένα σας δεν είναι ενημερωμένα ή είναι ανακριβή
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να αποσύρετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία δεδομένων για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν ακυρώνει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την ανάκληση.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας για ένα συγκεκριμένο σκοπό εάν αυτός ο σκοπός δεν είναι η εκτέλεση σύμβασης, το έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση του ΤΗΕ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί με σύστημα αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Δικαίωμα στην λήθη: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγραφούν προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 • Δικαίωμα στην φορητότητα: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τροποποίηση Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να εκσυγχρονιστεί ή/και να εκδοθεί νέα από το ΤΗΕ και να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση που θελήσετε οποιαδήποτε διασαφήνιση ή/και πληροφορίες για τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που χρησιμοποιεί το ΤΗΕ ή/και επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων του υφυπουργείου στη διεύθυνση: khadjigeorgiou@papd.mof.gov.cy

Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην ΕΠΔΠΧ

Επιπλέον των ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αν θεωρήσετε ότι η από μέρους του ΤΗΕ επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού του Χαρακτήρα παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και συγκεκριμένα στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Email: commissioner@dataprotection.gov.cy